در مورد شعری از مولوی

بسم الله الرحمن الرحیم
در اشعار مولوی، سخنان حق و باطل وجود دارد لکن سخنان حقش بیشتر از سخنان باطل است زیرا که مولوی بیشتر تحت تاثیر حضرت علی علیه السلام قرار دارد تا مخالفین. گویی که اثرپذیریش از حضرت علی علیه السلام و اهل بیت، ذاتی و از شیخین و مخالفین، عارضی است. یکی از سخنان باطل مرحوم مولوی این شعر اوست که می گوید:

چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد.   موسئی با موسئی در جنگ شد
چون به بی رنگی رسی کان داشتی.   موسی و فرعون دارد آشتی
زیرا که اگر مراد از بی رنگی مقام ذات بحت و بسیط احدیت باشد که در آن مقام نه فرعونی هست نه موسائی و نه هیچ چیز دیگر غیر از همان ذات اقدس احدیت و اگر مراد، وجود و تجلی حادث است که این وجود برای ظهور خود نیازمند ماهیت و این تجلی نیازمند مجلی است و اگر وجود و تجلی مقام بی رنگی و ماهیت و مجلی را مقام رنگ بدانیم، باید دانست که موسی و فرعون هر دو مرکب از رنگ و بی رنگی اند با این تفاوت که در حضرت موسی اختیارا وجه بی رنگی غالب و در فرعون نیز اختیارا وجه رنگ غالب است و منشا نزاع نیز در تمام عوالم میان موسی و فرعون همین است و اگر گفته شود یکی از مصادیق بی رنگی، عالم الست است که در آن موسی و فرعون هر دو در برابر پرسش خداوند که فرمود: آیا من خدای شما نیستم؟ پاسخ دادند: آری تو خدای ما هستی و از اینرو فرعون در آن مقام فرعون نبود بلکه موسایی دیگر بود و هنگامی که به عالم طبیعت و ماده و کثرت و رنگ وارد شدند آن موسای دیگر در اینجا فرعون شد، پاسخ این است که این سخن نیز غلط و باطل است زیرا که بر مبنای روایات صحیح در عالم الست در عین آنکه همه انسانها زبانا خداوند را اجابت کردند لکن اجابت قلبی اشان یکسان نبود و برخی مانند حضرت موسی و سایر انبیاء و اولیاء خداوند را قلبا و زبانا اجابت کردند و برخی همچون فرعون و سایر طواغیت و کفار، خداوند را زبانا اجابت و قلبا انکار کردند. بنابراین در هیچ یک از عوالم، فرعون، موسای دیگری نبوده که پس از آمدن به عالم رنگ و کثرت و فرعون شدن به این علت، نتیجه اش جنگ موسی با موسی بوده باشد و حقیقت این است که نزاع و اختلاف میان حضرت موسی و فرعون در ملکوت پیشین که همان عالم فطرت و الست است، مخفی بوده و در عالم ملک و طبیعت و دنیا، این اختلاف و نزاع آشکار شده و در ملکوت پسین که همان عالم آخرت است، این اختلاف به صورت استقرار حضرت موسی سلام الله علیه در بهشت رحمت و استقرار فرعون علیه اللعنه در دوزخ قهر، ادامه خواهد داشت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *