نکته معارفی

نکته معارفی (۲۹۸)- ترادف دو واژه کفر و شرک

هر چند می توان در تفاوت کافر و مشرک به این نکته اشاره نمود که کافر کسی است که آنچه را از دین خداوند است، دین نمی داند و مشرک کسی است که آنچه را از دین خداوند نیست او دین میداند، لکن بدلیل تلازم این دو ویژگی و اینکه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۷)- سخنی در باب نیت در عبادت

حضرات فقها با قصدی نیک که همان تحریض آدمیان به داشتن اخلاص در عبادت است می فرمایند چنانچه در نیت عبادت بقدر ذره ای قصد غیر خدا داخل شود آن عبادت باطل است و ما نیز به قصد نیک ترغیب هرچه بیشتر آدمیان به عبادت خداوند ولو با نقص در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۶)- ویژگیهای حکومتهای از سنخ علم و عدل و از سنخ جهل و جور

حکومتها یا از سنخ علم و عدلند با درجاتش که درجات بهشت است یا از سنخ جهل و جور با درکاتش که درکات دوزخ است. حکومتهای از سنخ علم و عدل، داعی و هادی و موصل مردمانند به بهشت و حکومتهای از سنخ جهل و جور داعی و هادی و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۵)- اشتراک لفظی و تفاوت معنایی بین سلطنت الهی و سلطنت طاغوتی

واژه سلطنت در سلطنت الهی که سنخ ولایت الهی و از جنس علم و عدل است و سلطنت جاهلانه که سنخ ولایت طاغوت و از جنس جهل و جور است تنها مشترک لفظی با معنا و محتوایی صد و هشتاد درجه متفاوت است و تنها جاهلان و ابلهان روشنفکر نما، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۴)- سرانجام آدمیان از نظر اسلام،ایمان و کفر

برای اسلام و ایمان هرکدام ظاهری و باطنی است همانگونه که برای کفر ظاهری و باطنی است. حال بدانکه اسلام ظاهری همان ایمان ظاهری و نقطه مقابل آن کفر ظاهری است و ایمان باطنی همان اسلام باطنی و نقطه مقابل آن کفر باطنی است. باین ترتیب آدمیان به حصر عقلی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۳)- نماز، نمایانگر رحمانیت و رحیمیت خداوند

اگر می خواهید بر اسرار دو وصف رحمانیت و رحیمیت خداوند واقف شوید به نماز بنگرید که تشریعش یعنی «نماز بخوان» جلوه ای از وصف رحمانیت و خطابی است به همگان و پذیرش و انجام نماز توسط مخاطب، جلوه ایست از وصف رحیمیت که تنها شامل مومنان است.

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۲)- رابطه بین دین و فهم از دین

یکی از جاهلانه ترین سخنان در حوزه دین پژوهی، حکم به تفاوت علی الاطلاق اصل دین و فهم از دین است، زیرا آنجا که فهم از دین، صحیح و منطبق با دین است، این فهم تماما دین است هر چند تمام دین این فهم نیست. لکن این معنی که تمام ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۱)- محل و جایگاه انکارجزء و لازمه دین

انکار جزء و لازمه دین که از آن به عنوان ضروری دین تعبیر می شود و بازگشتش به انکار کل دین و موجب کفر است، نمی تواند مشروط باشد به صورتی که شخص میداند فلان مطلب بالضروره از دین خداست با اینحال آنرا انکار می نماید بلکه این انکار در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۹۰)- تفسیر حماسی بودن و تراژیک بودن عاشورا از منظر اسلام

عاشورا، واقعه ایست تماما حماسی و تماما تراژیک. لکن تراژدی بودن عاشورا بر خلاف تصور کلیشه ای و یونانی از موضوع تراژدی نه از این روست که در پایان این ماجرا شخصیت عظیم و مقدسی همچون امام حسین علیه السلام کشته می شود بلکه از اینروست که کسانی با آلودن ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۹)- نتیجه خلط و قیاس بین ولایت قهری بر صغار و ولایت ارادی برعقلا

خلط میان ولایت فقهی که ولایت قهری بر صغار و مجانین است با ولایت عرفانی و کلامی که ولایت ارادی بر عقلاست و قیاس مع الفارق میان ولایت قهری که با انتخاب و وکالت قابل جمع نیست با ولایت ارادی که در آن ولی شخص در عین حال منتخب و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۸)- معنای سپری شدن دوران سلطنت غرب بر جهان

وقتی گفته می شود دوران سلطنت غرب بر جهان سپری گشته، این سخن به معنای بازگشت سلطنت شرق بر جهان نیست بلکه به معنای پدید آمدن دورانی است با ویژگی نه شرقی نه غربی که همانقدر به شرق عالم تعلق دارد که به غرب عالم، همانقدر وارث جنبه های مثبت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۷)- گزاره توصیفی و گزاره توصیه ای در ایدئولوژی الهی

ایدئولوژی شامل جهان بینی و مبتنی بر آن و مرکب از دو گزاره توصیفی و توصیه ای است. فی المثل در ایدئولوژی الهی گفته می شود: جهان باطنا و حقیقتا تحت حاکمیت اولیاء خداوند «است» و کلمه خداوند به حقیقت علیاست که این بخش جهان بینی و گزاره توصیفی ایدئولوژی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۶)- اوج حدود حجاب

اگر حجاب دارای سه حد فریضت، فضیلت و رذیلت است، اوج فضیلت حجاب بدنبال اتیان حد فریضت، پوشش چادر است که لباسی است بسیار زیبا و مجلل و علامت اشرافیت معنوی و حقیقی زنان مسلمان است و اوج رذیلت در مورد حجاب بدنبال رفض حد فریضت، کشف حجاب کامل در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۵)- سه حال ممکن برای ملتزمین به قرآن و کعبه

کسانی که خود را ملتزم به قرآن و کعبه می دانند، امرشان از سه حال خارج نیست: آنان یا مومن و بصیرند در صورت علم به تلازم میان قرآن و کعبه و عترت و التزام آگاهانه به ملزوم و لازم، یا مومن مستضعفند در صورت عدم علم به تلازم مزبور ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۸۴)- نتیجه ملازمه قرآن و کعبه با عترت طاهره

آن کس که خود را ملتزم به قرآن کریم می داند و حول کعبه معظمه طواف می کند، چه بداند چه نداند ملتزم به امامت و ولایت معصومان علیهم السلام است مگر آنکه با علم به ملازمه میان قرآن و کعبه و عترت طاهره، برمخالفت با عترت که لازمه اش ...

متن کامل »