نکته معارفی

نکته معارفی (726)- در موضوع رابطه خداوند و خلقش

مذهبی که می گوید: خداوند مملو از خلقش و خلق او نیز مملو از خداوند است، ظاهرا عارفانه و عاشقانه لکن در واقع تهی از عرفان و عشق است و مذهبی که می گوید: خداوند تهی از خلقش و خلق او نیز تهی از خداوند است کما قال الصادق علیه ...

متن کامل »

نکته معارفی (725)- در موضوع انتخاب و معرفی ولی برای مقام ولایت

ولایت که همان رهبری و حکومت آسمانی است، چه در مقام ولایت کبرای اصلیه الهیه متجلی درنفوس مقدسه 14 معصوم علیهم السلام چه در مقام ولایت تبعیه و ظلیه متجلی در کمل از اولیاء تابعین مانند ولایت فقیه در عصر ما، پدیده ای نیست که به دست زید و بکر ...

متن کامل »

نکته معارفی (724)- دو ویژگی آخرالزمانی عصر ما

دو ویژگی آخرالزمان که ما اکنون در متن آن قرار داریم این است که اولا در این عصر عقلانیت و نفسانیت و فهم و نفهمی بصورت انفجاری زیاد می شود و کل انسانها به دو گروه تقسیم می شوند، نخست کسانی که بیشتر تحت تاثیر عقلانیتند و به طرز شگفت ...

متن کامل »

نکته معارفی (723)- امامت حقه همان سلطنت حقه و امامت طاغوتی همان سلطنت طاغوتی است

امامت داعی به نور، همان سلطنت حقه الهیه است کما اینکه سلطنت باطله طاغوتی همان امامت داعی به نار است. بنابراین وقتی گفته می شود پس از رحلت پیامبر اکرم ص، نظام حاکمیت اسلام از امامت به سلطنت مبدل شد، مراد تبدیل امامت و سلطنت الهی به امامت و سلطنت ...

متن کامل »

نکته معارفی (721)- سجده در جهان آینده تابع سجده در این جهان

سجده در این جهان، تمرین و ورزیدگی است برای سجده در جهان آینده و در روز دشوار، در غیر این صورت و عدم انجام این تمرین و عدم اکتساب این ورزیدگی، شخص در حالیکه دعوت به سجده می شود و به شدت به آن نیاز دارد، قادر بر انجام آن ...

متن کامل »

نکته معارفی (720)- مراد از شاکله در کریمه “کل یعمل علی شاکلته”

مراد از شاکله در کریمه “کل یعمل علی شاکلته” وصف ذاتی است که شخص با عمل بر مبنای آن، وصف فعلی را پدید می آورد زیرا که صفت هم مقدم بر فعل است و هم موخر از آن. صفت مقدم بر فعل، وصف ذاتی و صفت موخر از آن، وصف ...

متن کامل »

نکته معارفی (719)- معنای شگفت آور ذکر تسبیح

تسبیح خداوند که میان اذکار اربعه تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر، ریاست بر آن سه دارد و از اینرو به اذکار اربعه از باب تغلیب ارزشی، تسبیحات اربعه گفته می شود و نه مثلا تحمیدات یا تهلیلات و یا تکبیرات اربعه، به این معنای شگفت آور است که: ...

متن کامل »

نکته معارفی (717)- ارتباط میان قرآن کریم و زبان ها

قرآن کریم ملاک زبان و قواعد زبان است و هیچ زبان و قاعده ای ملاک قرآن نیست از اینروست که امام معصوم در موضوع ارتباط میان قرآن کریم و زبانها فرمود: انه یبین الالسن و لا تبینه الالسن یعنی قرآن زبانها را روشن می کند و زبانها قرآن را روشن ...

متن کامل »

نکته معارفی (716)- سخنی تمام در موضوع تخلف ناپذیری امر تکوینی

امر به چیزی بر دو قسم است: نخست، امر تشریعی که قابل موافقت و مخالفت است و دوم، امر تکوینی که حاصل موافقت مخاطب با امر تشریعی است یعنی صل تکوینی که موجب تحقق صلوه در عالم وجود است، مسبوق است به صل تشریعی و موافقت مخاطب با آن. بنابراین ...

متن کامل »

نکته معارفی (715)- نوع زندگی، تعیین کننده تراژیک و یا حماسی بودن مرگ

اگر مرگ، صحنه ای تراژیک در پایان زندگی است، محال است که سراسر زندگی تراژیک نباشد و اگر آن، صحنه ای شکوهمند و حماسی در پایان زندگی است، محال است که سراسر زندگی این گونه نباشد. واقعیت این است که این، نوع زندگی است که نوع مرگ را معین می ...

متن کامل »

نکته معارفی (714)- در موضوع کارآمدی نظام دینی

وقتی حکومت دینی که در راس آن امام معصوم یا نایب امام قرار دارد تشکیل می شود، همگان مکلف می شوند تا برای اثبات کارآمدی این حکومت تلاش و جهاد کنند یعنی که موضوع کارآمدی نظام دینی از مقولات خبری و گزارشی نیست که که انسان بنشیند و ببیند که ...

متن کامل »

نکته معارفی (713)- تفاوت معدوم دانستن ما سوی الله توسط خود و یا خداوند

ما سوی الله تبارک و تعالی، امرش از دو حال خارج نیست: او یا عالمانه و عارفانه می گوید: انا المعدوم که بی درنگ از جانب حق به او خطاب می رسد که: بل انت موجود کما انا موجود و یا جاهلانه و سفیهانه می گوید: انا الموجود که بی ...

متن کامل »

نکته معارفی (712)- جواز نظر به زیبایی زن از دیدگاه اسلام و جاهلیت

تفاوت اسلام و جاهلیت در موضوع زن این است که جاهلیت چه قدیم و چه جدید آن، زیبائی زن را از سنخ زیبائی طبیعت و کوه و جنگل و دریا می داند که باید به همگان از اهل و نااهل عرضه شود در حالیکه اسلام زیبائی زن را از سنخ ...

متن کامل »