نکته معارفی

نکته معارفی (864)- معیار برخورداری از اسلام و نجات

در جهان تنها یک دین نزد خداوند وجود دارد که نامش اسلام، نام کتابش قرآن، نام رسولش حضرت محمد صلی الله علیه، نام قبله اش کعبه و نام مفسران و متولیانش عترت طاهره از امام علی بن ابی طالب تا امام حجت بن الحسن المهدی عج است. تمام کسانی که ...

متن کامل »

نکته معارفی (863)- عدم صحت تقسیم عقل واحد به عقل نظری و عقل عملی

بر خلاف مشهور، آدمی دارای دو عقل نیست که با یکی می فهمد و با دیگری عمل می کند که به اولی عقل نظری و به دومی عقل عملی گفته شود بلکه او تنها دارای یک عقل است که با آن می بیند و می فهمد نهایت آنکه عقل دارای ...

متن کامل »

نکته معارفی (862)- نوع رابطه مردم با ولی فقیه زمان

رابطه مردم اعم از علما و غیر آنان با ولی فقیه زمان، دقیقا همان رابطه عقل با شرع و رابطه میزان متقابل بودن این دو نسبت به یکدیگر است. باین معنی که عقل با ملاک و میزان خاص خود، شرع بودن شرع را تمیز می دهد و آنگاه در تمام ...

متن کامل »

نکته معارفی (861)- لزوم صعود آدمیان برای دیدن دولت مهدوی عج

تفاوت میان حضرت امام حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه با اجداد طاهرین آن حضرت صلوات الله علیهم اجمعین، در این است که آن حضرات با اذن و دستور خداوند، خود را از جایگاه لطیفی که در آن بودند برای نجات آدمیان به جایگاه غلیظ تنزل دادند لکن ...

متن کامل »

نکته معارفی (859)- امهات ظلماتی که مؤمن به نور الهی از آن خارج می شود

بدانکه امهات ظلماتی که خداوند انسان مومن را از آنها خارج و به نور خود داخل می فرماید 5 ظلمت است. اول، ظلمت عدم در برابر نور وجود دوم، ظلمت جهل در برابر نور علم سوم، ظلمت شک در برابر نور یقین چهارم، ظلمت انکار در برابر نور اقرار و ...

متن کامل »

نکته معارفی (858)- اقسام آدمیان در مواجهه با ذکر مرگ

آدمیان، اعم از آنکه عامی باشند یا فیلسوف در مواجهه با ذکر مرگ، امرشان از دو حال خارج نیست: آنان یا بی خیال مرگند یا متذکر آن. در مواجهه بی خیالی با مرگ، مرگ که خود مخلوقی بالعرض است به شخص می اندیشد و سرانجام بر او غلبه پیدا می ...

متن کامل »

نکته معارفی (857)- رابطه فطرت و طبیعت

فطرت، طبیعت روح است و طبیعت که در برابر فطرت قرار دارد، طبیعت جسم و مراد از طبیعت، اقتضاء اولی و ذاتی شئ است و از آنجا که موجود، مرکب از روح و جسم است، باید گفت فطرت، طبیعت اولیه روح است همراه با طبیعت ثانویه جسم و فطرت متبدله، ...

متن کامل »

نکته معارفی (856)- در مورد قدیم و جدید بودن انقلاب اسلامی

اگر قرار باشد واقعه عظیم و مبارک انقلاب اسلامی ایران در جمله ای مختصر توضیح داده شود باید گفت که آن تجلی و ظهوری بسیار جدید از اصل و مبنایی بسیار قدیم بود به گونه ای که در بعد قدمت، پدیده ای قدیم تر از آن نیست و در بعد ...

متن کامل »

نکته معارفی (855)- اعطای چشم الهی، لازمه مشاهده اشیاء مطابق واقع

مقوله شناخت و ادراک که فرایند دریافت و انعکاس عین توسط ذهن است از دو حال خارج نیست زیرا که آن یا کما کان العین علیه است که همان علم و معرفت است یا کما کان الذهن علیه است که همان تحریف و تفسیر به رای است. و از آنجا ...

متن کامل »

نکته معارفی (853)- در مورد ظاهر و باطن نبوت و ولایت

بدانکه هر یک از نبوت و ولایت را ظاهریست و باطنی. باطن نبوت مقام عرش است و باطن ولایت، مقام کرسی و ظاهر نبوت، به منزله شمس است و ظاهر ولایت به منزله قمر و همانگونه که قمر نور از شمس می گیرد و شمس از کرسی و کرسی از ...

متن کامل »

نکته معارفی (852)- علت افزایش و کاهش وجدان و وجد در موجود حادث

وجود، قدیما کان او حادثا، بصورت بالذات با دو ویژگی همراه است. نخست، وجدان که همان آگاهی بر وجود است و دوم، وجد که حاصل این آگاهی است. بنابراین خداوند که وجود قدیم است، وجود بی نهایت و وجدان بی نهایت و وجد بی نهایت است و مخلوق که وجود ...

متن کامل »

نکته معارفی (850) – نیل به آزادی، مسیر نیل به حقیقت

هر چند حقیقت و آزادی هر کدام ثمره دیگری است و هر کس نخست به یکی از آندو برسد، به دیگری نیز رسیده است، لکن از آنجا که نیل به حقیقت بصورت مستقیم میسور انسان نیست از اینرو تکلیف دوستداران حقیقت، تلاش برای نیل به آزادی است که به محض ...

متن کامل »