نکته معارفی

نکته معارفی (۳۱۴)- دو اماته و دو احیای مورد اشاره در قرآن کریم

بر مبنای عوالم سه گانه دنیا، برزخ و آخرت، آدمی دارای سه ولادت و دو مرگ است. نخست ولادت در دنیا آنگاه مرگ در آن سپس ولادت در برزخ آنگاه مرگ در آن سپس ولادت در آخرت بدون مرگ در آن و از آنجا که ولادتهای دوم و سوم از ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۱۳)- تناظر معامله با خدای متعال و حسین ع

پس از شهادت امام حسین علیه السلام و حتی قبل از وقوع ناسوتی این شهادت، خداوند می فرماید: ای بندگان من هر معامله که با من دارید، آنرا با حسین ع داشته باشید. می خواهید  مرا نصرت دهید، حسین ع را نصرت دهید، می خواهید مرا دوست داشته باشید؟ حسین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۱۲)- ربح عظیم و یا خسران عظیم منتج از آفریده شدن

آفریده شدن و پذیرش مسئولیت وجود یعنی وجود داشتن در جنب وجود حق و ذات متعال خداوند، متضمن ربحی عظیم و یا خسرانی عظیم است. این گونه نیست که ربح یا خسران موجود شدن اندک باشد بلکه هردو عظیم و بسیار عظیم است. در صورت ربح عظیم لسان حال و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۱۱)- خواستگاه و تاثیر گریه بر امام حسین ع

تمام دستورات شرعی برگرفته از الگوهای وجودی و سپس مؤثر در این الگوها و کامل کننده آنهاست یعنی که فی المثل ذکر و تسبیح و رکوع و سجود و طواف شرعی بر گرفته از ذکر و تسبیح و رکوع و سجود و طواف وجودی و سپس کامل کننده آنهاست همچنین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۱۰)- نگاه به انسان در فرهنگ اومانیستی و فرهنگ الهی

اگر در اندیشه و فرهنگ نفسانی و اومانیستی، انسان دوزخ انسان است، در اندیشه و فرهنگ روحانی و الهی، انسان بهشت انسان است. برای مومن در این جهان، بهشت در دو مقام متجلی است: نخست در خلوت عابدانه میان خود و خداوند و دوم در آنجا که علاوه بر خداوند، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۹)- وصف زندگی دنیا و زندگی آخرت

زندگی، دقیقا دو زندگی است: نخست، زندگی ای که دارد می رود و چنان است که گویی از اول نبود و دیگر زندگی ای که دارد می آید و چنان است که گویی از اول بود. زندگی اول که آنا فآنا از آن کاسته می شود همان حیات دنیاست و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۸)- صحیح ترین تقسیم بندی انواع موسیقی

حضرات ارجمند فقیهان، غالبا موسیقی را به دو نوع مطرب و غنایی که باطل و حرام است و غیر مطرب و غیر غنایی که بلااشکال است تقسیم می کنند لکن صحیح تر آن است که طرب و غنا به دو نوع باطل و صحیح تقسیم شود زیرا که ذات موسیقی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۷)- فتح جهان در پرتو اشک و طرب قیام و شهادت حسین ع

اکنون در پرتو قیام و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام جهان دارد رفته رفته با اشک و طرب فتح می شود و مراد از اشک اعتراض به حاکمیت ظلم و پوچ انگاری بر جهان و مراد از طرب، بشارت به حاکمیت عدل و معناداری بر جهان است.

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۶)- بهترین تفسیر از آیه شریفه “و ان من شئ الا یسبح بحمده و لکن …”

بهترین تفسیر از آیه شریفه «و ان من شئ الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم» اسراء ۴۴، این است که گفته شود: هیچ چیز نیست مگر آنکه خداوند را با گریه بر حضرت حسین علیه السلام تسبیح می کند و لکن شما این تسبیح و گریه را نمی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۵)- لبیک یا حسین ع، رمز اجابت خداوند

به دنبال شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و حتی قبل از وقوع ناسوتی این شهادت، یگانه رمز اجابت خداوند و لبیک به خداوند، همان اجابت حسین و لبیک یا حسین ع است. اکنون جهان دارد با رمز لبیک یا حسین به روی خداوند یعنی به روی حاکمیت تشریعی پروردگار ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۴)- تاویل عرش خداوند و حاملان عرش

بدانکه عرش خداوند، همان علم و دین و حکمت و مجلای تجلیات و فرمانروایی خداوند بر عالم است و حاملان عرش، علما و در راس آنان عالمان هشتگانه یعنی حضرات نوح و ابراهیم و موسی و عیسی از اولین و محمد و علی و حسن و حسین علیهم الصلاه والسلام ...

متن کامل »

نکته معارفی ( ۳۰۳ )- تفسیر آیه مبارکه “وکان عرشه علی الماء”

بدانکه «و کان عرشه علی الماء » یعنی: عرش خداوند بر آب قرار دارد، همانقدر حق و صحیح است که کان عرشه علی الهواء یا علی التراب یا علی النار حق و صحیح است زیرا که ارکان اربعه عرش خداوند که در لسان معصومین علیهم السلام از آنها بعنوان انوار ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۲)- پذیرش ولایت طاغوت نتیجه عدم پذیرش ولایت خداوند

امر آدمیان در باب حکومت از دو حال خارج نیست زیرا که آنان یا عاقل و بالغ و رشیدند و بصورت ارادی و باافتخار ولایت خداوند و اولیاء خدا را برخود می پذیرند و یا در حکم صغار و مجانین و محجورینند و بصورت قهری تحت ولایت شیاطین و طواغیت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۱)- کار کارستان ولایت

تمام معناداری و طربناکی جهان به ولایت است. خارج از ولایت تماما پوچ انگاری و افسردگی است. کار کارستان ولایت نشان دادن انسان و جهان و خداوند است آنگونه که هست نه آنگونه که دل و رای و هوای شناسنده می خواهد.

متن کامل »

نکته معارفی (۳۰۰)- گستره اطلاق امیرالمومنین به حضرت علی ع

در اطلاق عنوان امیرالمومنین به حضرت علی علیه السلام این پرسش مطرح است که آیا این عنوان علی الاطلاق و غیر قابل تخصیص است یا به مواردی مانند انبیاء و یا تنها خاتم الانبیاء ص تخصیص می خورد یعنی که امیرالمومنین علی علیه السلام، امیر تمام مومنان عالم است غیر ...

متن کامل »