نکته معارفی

نکته معارفی (908)- روشن شدن تکلیف شیطان در روز عاشورا

در روز عاشورا، شیطان به خیال خود خواست تکلیف دین را برای همیشه روشن کند با این مضمون که دین و مراد از آن دین حق و خالص الهی است نباید ابدا وارد عرصه قدرت و حکومت شود. در حالیکه دقیقا در همین روز تکلیفش از جانب خداوند روشن شد ...

متن کامل »

نکته معارفی (907)- حفظ ابدی رکن صامت و تنزیلی دین حق بواسطه جانفشانی رکن ناطق و تاویلی آن

مقطع قیام حضرت امام حسین علیه السلام علیه طاغوت زمان، دقیقا مقطعی است که شیطان برای هدم و حذف دین حق در صدد بر می آید گام دوم خود را بردارد. اگر در گام اول سخن شیطان این بود که متن صامت و تنزیلی دین برای ما کافی است و ...

متن کامل »

نکته معارفی (906)- اذن خاص امام حسین ع از جانب خداوند برای خروج و قیام

اینکه حضرت امام حسین علیه السلام در مورد علت قیام خود علیه یزید، می فرماید خروج من از جهت غرور و خودخواهی و ظلم و فساد نبوده، تنها باین دلیل نیست که این خروج علیه یک حکومت ظالم و طاغوتی است زیرا که بعضا ممکن است خروج علیه یک حکومت ...

متن کامل »

نکته معارفی (905)- معیار داشتن هستی مشروع و هستی نامشروع

تمام اشیاء و افعال و امور به لحاظ کونی و وجودی متعلق به خداوند هستند و در میان آنها برخی، علاوه بر حیث وجودی، به لحاظ شرعی نیز تعلق به خداوند دارند و مراد از تعلق شرعی، تعلق ارادی و خودآگاه است در برابر تعلق غیر ارادی و ناخودآگاه و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۹۰۳)- تفاوت اقیانوس غدیر و اقیانوس سقیفه

تفاوت غدیر و سقیفه در این نیست که غدیر، اقیانوس و سقیفه، دریاچه است زیرا که هردو اقیانوسند با این تفاوت که اقیانوس غدیر، عذب و فرات است و نوشیدن از آن خوشگوار و اقیانوس سقیفه ملح و اجاج است و نوشیدن از آن گلوگیر کما قال الله تبارک وتعالی: ...

متن کامل »

نکته معارفی (۹۰۲)- مشابهت نماز و نظام جمهوری اسلامی به لحاظ تاسیس و اجرا

همانگونه که نماز به لحاظ تشریع و تاسیس تماما خدایی و به لحاظ اقامه و اجرا تماما بشری است، همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تشریع و تاسیس تماما ولایی و به لحاظ اقامه و اجرا تماما جمهوری است.

متن کامل »

نکته معارفی (۹۰۱)- داشتن چشمی الهی، پیش نیاز کسب معرفت در عرفه و عرفات

عرفه، زمان معرفت و عرفات، زمین معرفت است و تنها در زمان و زمین معرفت است که می توان همچون اباعبدالله الحسین علیه السلام به خداوند عرضه داشت که: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری؟ الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۹۰۰)- ابواب مسدود و مفتوح ابدی کشف بعد از بعثت

بعد از نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم ص و وقوع کشف اعظم محمدی ص، باب کشف از حیثی الی الابد مسدود و از حیثی دیگر الی الابد مفتوح است. باب مسدود، کشف مستقل از کشف محمدی ص است و اینکه کاشف دلیل مدعای خود را کشف صورت پذیرفته ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۹۸)- لزوم وجود چیزی از فلسفه، فقه و عرفان در آدمی برای کمال

آدمی به کمال نمی رسد مگر آنکه در او چیزی از فلسفه، چیزی از فقه و چیزی از عرفان وجود داشته باشد. بنابراین فیلسوف اگر قرار است کامل باشد حتما باید فقیه و عارف نیز باشد همانگونه که فقیه اگر قرار است کامل باشد حتما باید فیلسوف و عارف نیز ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۹۷)- ویژگی تئوتراتیک – دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است خدا سالار و مردم سالار، نه اینکه ترکیبی باشد از ایندو باین معنی که مثلا بخشی از آن خداسالاری و بخش دیگر مردمسالاری باشد آنگونه که برخی توهم می کنند، زیرا که این نظام از حیثی تماما خدا سالار و از حیثی دیگر تماما ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۹۶)- منشأ تمام ارزش ها و جهالت ها

ریشه و منشا جمیع احکام اخلاقی و ارزشی، حکم عقل است به ضرورت وجود خداوند که این حکم خود مسبوق است بر حکم علمی و خبری عقل به نفس وجود خداوند. یعنی جمیع احکام اخلاقی و ارزشی صادر از “خداوند باید باشد” و این حکم صادر از “خداوند هست” می ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۹۵)- وصف متفاوت بنی اسرائیل، قبل و بعد از نقض عهد با خداوند

بنی اسرائیل، مادام که در عهد با خداوند و قائل به ولایت الله بود، وصفش “انی فضلتکم علی العالمین” بود و به دنبال نقض عهد و خروج از ولایت الله، وصفش “فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه” گردید و آنگاه به این توهم دوزخی دچار شد که علت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۸۹۴)- ذات ایمان شهود و فرایندی برای مشهود سازی غیب است

ذات ایمان، همان شهود و معاینه است و اگر گفته شود متعلق ایمان به نص یومنون بالغیب، عالم غیب است، پاسخ این است که این متعلق در لحظه اول، غیب و در لحظات بعد شهاده است. یعنی که ایمان فرایند مشهود سازی چیزی است که برای دیگران، غیب و برای ...

متن کامل »