نکته معارفی

نکات معارفی (۶۱)- اساس تشریع و نتیجه امتثال و یا عدم امتثال شریعت

اساس تشریع، محبت و عزم خداوند به سعادت و نجات همگان است که در صورت امتثال شریعت از جانب مخلوق، این عزم تبدیل به حتم میشود و در صورت عدم امتثال، عزم محبت و نجات اولا مبدل به عزم غضب ...

متن کامل »

نکته معارفی (۶۰)- تفاوت در امر به صلوه و امری که بواسطه آن صلوه در خارج محقق می شود

میان امر به صلوه و امری که بواسطه آن صلوه در خارج محقق میشود تفاوت است زیرا امر به صلوه، امر شرعی و عزمی، و امری که بواسطه آن صلوه محقق میشود، امر تکوینی و حتمی است.

متن کامل »

نکته معارفی (۵۸)- اراده خداوند، اساس تشریع و تکوین

تشریع همواره حاصل اراده عزمیه خداوند و تکوین همواره حاصل اراده حتمیه خداوند است. یعنی که فی المثل امر به نماز و اقامه ولایت الهی همان امر شرعیه و عزمیه خداوند است و نماز و ولایتی که اقامه می شود ...

متن کامل »

نکته معارفی (۵۷)- موضوع و متعلق ایمان در ابتدا و انتها

موضوع و متعلق ایمان هر چند در آغاز «غیب» است لکن در فرایند ایمان، این موضوع بتدریج تبدیل به «شهاده» و در انتها عین شهاده است. به بیان دیگر موضوع ایمان در آغاز ، «خبر» در میانه چیزی میان خبر ...

متن کامل »

نکته معارفی (۵۶)-قرآن کریم کلام خداوند و به لسان بشر است

قرآن کریم یا کلام خداوند، به «لسان بشر» است لکن «قول بشر» نیست، بنابراین اقوالی که معتقد است قرآن کریم همانگونه که به لسان بشر است بنابراین قول بشر است یا همانگونه که قول بشر نیست به لسان بشر نیز ...

متن کامل »

نکته معارفی (۵۵)- فلسفه سیاسی و عملی کافران

فلسفه سیاسی و عملی کافران، مدیریت جهان بر مبنای ظلم و تبعیض و فلسفه الهی و نظری آنان، اعتقاد به خداوندی است که اصلی ترین ویژگی او- العیاذ بالله – ظلم و تبعیض است. حال تفاوت نمیکند که گفته شود ...

متن کامل »

نکته معارفی (۵۴)- وصف موجود از حیث ماده و صورتش

وجود حادث که همان ماده حادث است، امری اختراعی و ماهیت حادث که همان صورت حادث است، امری ابداعی است زیرا که اختراع، ایجاد چیزی نه از چیز دیگر است و وجود و ماده از چیز دیگری ایجاد نشده و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۵۳)- عدم تفاوت میان عموم و اطلاق و عام و مطلق

میان عموم و اطلاق و عام و مطلق بر خلاف آنچه در زبانها مشهور است، تفاوتی وجود ندارد و هر تخصیصی در عین حال تقیید و هر تقییدی در عین حال تخصیص است، نهایت آنکه وقتی قرار است برخی افراد ...

متن کامل »

نکته معارفی (۵۲)- درس بزرگ ماجرای حضرت موسی ع و حضرت خضر ع

درس بزرگی که از ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر علیهماالسلام استفاده می شود این است که چنانچه انسان با کسی که او را ولی خداوند و دارای مقام رحمت عندی و علم لدنی میداند همراه شد آنگاه از او ...

متن کامل »

نکته معارفی (۴۸)- اساس موضوع بدا

در موضوع بسیار مهم بدا که در اهمیت و عظمت آن سخنان نورانی همچون: “خداوند به چیزی مانند اعتقاد به بدا عبادت نشده” یا “خداوند به چیزی مانند بدا مورد تعظیم قرار نگرفته” یا “اگر مردمان می دانستند در قول ...

متن کامل »