نکته معارفی

نکته معارفی (۱۴۳)- انتقام شیطان از یکی از علمای ربانی

تبدیل میراث علمی و فکری عالم ربانی عظیم الشانی همچون مرحوم شیخ احمد احسائی به جریان سراسر باطل و شیطانی بابیت و بهائیت، انتقامی بود که شیطان از شخص شیخ مرحوم و از آن مهمتر از اولیاء معصوم شیخ گرفت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۲)- در مورد تطبیق شخصیت های مشهور با شخصیت های الهی قرآنی

در مورد تطبیق دادن شخصیت هایی مانند اسکندر مقدونی و کوروش ایرانی و امثال آنها با شخصیت الهی مذکور در قران کریم باید گفت این تطبیق از مقوله کانه هو و تطبیق فرد با نوع بوده زیرا که جناب ذوالقرنین ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۱)- مسلمان بودن تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان ایشان

با آنکه به نص «هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا» الحج ۷۸، نامگذاری دین خداوند به نام اسلام، توسط حضرت ابراهیم ع صورت پذیرفته و از آن هنگام تمام انبیاء و اولیاء و شیعیان آنان، مسلمان نامیده میشدند، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۴۰)- جایگاه ذکر و لهو در زندگی مومن و کافر

رکن رکین زندگی مومن، ذکر و رکن رکین زندگی کافر، لهو( سرگرمی ) است زیرا که در پایان زندگی هردو، پدیده ایست به نام مرگ که مومن را از زندان موقت این جهان به قصر ابدی آن جهان منتقل میسازد ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۹)- امکان نیل به مقام عصمت برای غیر چهارده معصوم ع

مهمترین دلیل امکان نیل به مقام عصمت برای غیر ۱۴ معصوم علیهم السلام بشرط تشیع و تبعیت از آن وجودات مقدسه و با حفظ تفاوت میان مقام متبوع و مقام تابع، همان است که عارف بالله و فقیه ربانی مرحوم ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۷)- دو رکن درونی و دو رکن بیرونی ایمان

ایمان دارای دو رکن درونی و بیرونی است. دو رکن درونی ایمان عبارتند از اقرار عقلی و معرفت قلبی و دو رکن بیرونی عبارتند ا ز اقرار زبانی که ترجمان و ظهور اقرار عقلی است و دیگر عمل به ارکان ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۶)- گونه صحیح زندگی و نتیجه آن

انسان باید بگونه ای زندگی کند که وقتی جوان است بگوید: «چه چیز قشنگتر از جوانی؟» و وقتی پیر می شود بگوید: «چه چیز قشنگتر از پیری؟». چنین کسی وقتی زنده است می گوید: «چه چیز زیباتر از زندگی؟» و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۴)- سابق و مسبوق بودن اسلام نسبت به کفر و جاهلیت مدرن

موجود قدیم نسبت به پدیده کهنه هم سابق است و هم مسبوق، همچنین نو حقیقی نسبت به پدیده شبه نو هم سابق است و هم مسبوق از اینرو اسلام که نماد قدمت و تازگی است نسبت به کفر و جاهلیت ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۳)- واقعیت نزاع میان اسلام و کفر جهانی

نزاع میان اسلام و کفر جهانی، نزاع میان پدیده بسیار قدیم و بسیار جدید اسلام از یکسو و پدیده بسیار کهنه و پوسیده و در عین حال بسیار مدرن و نوسازی شده جاهلیت از سوی دیگر است، یعنی که در ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۲)- عدم امکان بقای زمین بدون حجت های تبعی همانند حجت اصلی

همانگونه که زمین نمی تواند بدون حجت اصلی که همان امام معصوم است، لحظه ای باقی بماند، همچنین نمی تواند بدون حجت های تبعی که تابع محض حجت اصلی و همان علماء ابرار و فقهاء اخیار هستند نیز باقی بماند، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۳۰)- سه حال انسان ها نسبت به امر و نهی خداوند

وضعیت انسانها نسبت به امر و نهی خداوند از سه حال خارج نیست. این وضعیت یا سبقت امتثال بر فرمان است که ویژگی واصلان و سابقان است یا همراهی امتثال با فرمان است که ویژگی سالکان و اصحاب الیمین است ...

متن کامل »