نکته معارفی

نکته معارفی (۱۱۵)- علت احاطه جهنم و بهشت بر اهل آن ها

علت احاطه جهنم به کافران که منصوص است، همچنین علت احاطه بهشت به مومنان که با قیاس عقلی صحیح به دست می آید، احاطه ملکوت به ملک و حقیقت به اعتبار و سرمد به زمان و در یک کلمه احاطه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۴)- جایگاه دنیا نسبت به آخرت در مقایسه آن با رحم مادر

همانگونه که وسعت و فسحت دنیا نسبت به وسعت فضایی که جنین در شکم مادر در آن به سر می برد قابل قیاس نیست همچنین وسعت و فسحت عالم پس از مرگ نسبت به عالم قبل از آن یعنی حیات ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۳)- صحت کل الشئ دانستن و بطلان کل الاشیاء دانستن صرف الوجود

اینکه بگوییم صرف الوجود، کل الکمال یعنی کل العلم، کل القدره، کل الحیاه و کل الوجود است، سخن حق و صحیحی است لکن اینکه گفته شود صرف الوجود یا بسیط الحقیقه، کل الاشیاء باشد حتی با این قید که نه ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۲)- عدم امکان تفکیک میان فرمانروایی دین و فرمانروایی دنیا

انسان نمیتواند دینش را از علی علیه السلام و دنیایش را از معاویه بن ابی سفیان اخذ کند بلکه او باید در دین و دنیا یا تابع علی علیه السلام باشد یا تابع معاویه بن ابی سفیان زیرا که تفکیک ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۱)- نتیجه تولیت نبوت توسط علم و ولایت و یا توسط جهل و عداوت

وقتی علم و ولایت به امر و رضایت خداوند، متولی نبوت است، دین تولیت دنیا را به عهده می گیرد و آنرا برنگ خود در می آورد و در این حالت علی علیه السلام بر مسند فرمانروایی دین و دنیا ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۱۰)- در مورد سخن نورانی علی ع که ‘قیمه کل امری ما یحسنه’

سخن نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام را که فرمود: «قیمه کل امری ما یحسنه» می توان به صور مختلف ترجمه نمود لکن دقیق ترین ترجمه این است که بگوییم: ارزش هر کس به چیزی است که آنرا با ارزش میداند.

متن کامل »

نکته معارفی (۱۰۸)- واقعیت پیروزی بواسطه گناه و شر

از سخن نورانی حضرت علی علیه السلام که فرمود: « ما ظفر من ظفر الاثم به والغالب بالشر مغلوب » حکمت۳۱۸ ، استفاده میشود که آن کس که بواسطه گناه پیروز میشود در واقع گناه بر او پیروز شده و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۰۷)- سایه افکنی عاقبت انسان بر تمام لحظات پیش از عاقبت او

عاقبت هر انسان به نص سخن نورانی حضرت علی علیه السلام که فرمود: «لکل امری عاقبه حلوه او مره» حکمت ۱۵۱، یا شیرین است یا تلخ. اگر شیرین باشد، این شیرینی در تمام لحظات قبل از عاقبت، سایه افکن، متجلی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۰۶)- عبادت شرعی، آشکار کننده اسرار وجودی

عبادات شرعی هر کدام آشکار کننده جنبه ها و جهاتی از حقایق و اسرار وجودی است. مانند نماز که آشکار کننده تسبیح و رکوع و سجود موجودات است و روزه که آشکار کننده جنبه ضیافت اللهی وجود است و حج ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۰۵)- تحنیت به مومن در هنگام ورود به سه عالم

آیه مبارکه «و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا» دلالت دارد که به انسان مومن هنگام ورود به سه عالم دنیا، برزخ و آخرت، تحنیت گفته می شود. نخست: حین ورود به دنیا کما قال ...

متن کامل »

نکته معارفی (۱۰۳)- نکته مشترک در مورد تمام انسان ها

تمام انسانها بدون استثناء یا فقیه اند با درجات فقاهت یا تابع فقیه اند با درجات تبعیت یا سفیه اند با درجات سفاهت همانگونه که انسانها یا عالم ربانی اند با درجات علم یا متعلم بر سبیل نجاتند با درجات ...

متن کامل »