دروس

بسم الله الرحمن الرحیم

   درس

    موضوع شرح       تاریخ
خارج فقه اجتهاد و تقلید تصرف در مال ماخوذ به حکم قاضی نا اهل چنانچه محکوم له بر حق بوده باشد.

ذیل بحث در مسئله ۴۳ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۲/۱۶ دانلود

خارج فقه

اجتهاد و تقلید ضرورت عدالت قاضی.

ذیل بحث در مسئله ۴۴ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۲/۳۰ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید شک در تقلید صحیح و اجرای قاعده فراغ در این خصوص.

ذیل بحث در مسئله ۴۵ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

دانلود

خارج فقه اجتهاد و تقلید تقلیدی و یا عقلی بودن وجوب تقلید از اعلم.

ذیل بحث در مسئله ۴۶ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۴/۳۱ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تبعیض در تقلید.

ذیل بحث در مسئله ۴۷ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۵/۰۷ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید ضرورت اعلام خطا توسط مجتهد یا ناقل فتوی.

ذیل بحث در مسئله ۴۸ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی. (بخش اول)

۱۳۹۴/۰۶/۰۴ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید ضرورت اعلام خطا توسط مجتهد یا ناقل فتوی.

ذیل بحث در مسئله ۴۸ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی. (بخش دوم)

۱۳۹۴/۰۶/۱۹ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید چنانچه هنگام نماز مسئله ای پیش آید که نمازگزار حکم آن را نمی داند.

ذیل بحث در مسئله ۴۹ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۶/۲۶ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید انعزال ماذون و وکیل از جانب مجتهد با موت او برخلاف منصوب از قِبَل او.

ذیل بحث در مسئله ۵۱ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۷/۱۵ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید در موضوع ولایت فقیه.

ذیل بحث در مسئله ۵۱ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۸/۱۳ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید در موضوع ولایت فقیه (ادامه).

ذیل بحث در مسئله ۵۱ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۸/۲۰ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره.

ذیل بحث در مسئله ۵۱ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۸/۲۷ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).

ذیل بحث در مسئله ۵۱ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۰۹/۰۴ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه). ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  ۱۳۹۴/۱۱/۰۷  دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  ۱۳۹۴/۱۱/۲۱  دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید بقا بر تقلید میت بدون رجوع به حی.

ذیل بحث در مسئله ۵۲ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۱۲/۰۵ دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید حکم اعمال سابق هنگام تبدّل تقلید.

ذیل بحث در مسئله ۵۳ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۱۲/۱۲ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید حکم اعمال سابق هنگام تبدّل تقلید (ادامه)

ذیل بحث در مسئله ۵۳ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۴/۱۲/۱۹ دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید وظیفه وکیل در انجام عمل از جانب غیر

ذیل بحث در مسئله ۵۴ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ دانلود 
 خارج فقه اجتهاد و تقلید  وظیفه وکیل در انجام عمل از جانب غیر (ادامه)

ذیل بحث در مسئله ۵۴ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ دانلود 
  خارج فقه اجتهاد و تقلید اختلاف متعاقدین درمورد صحت و بطلان معامله

ذیل بحث در مسئله ۵۵ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید اختلاف متعاقدین درمورد صحت و بطلان معامله (ادامه)
ذیل بحث در مسئله ۵۵ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
 ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید اشتراط اعلمیت در قاضی

ذیل بحث در مسئله ۵۶ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  اشتراط اعلمیت در قاضی(ادامه)

ذیل بحث در مسئله ۵۶ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۳/۰۵  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید اشتراط اعلمیت در قاضی(ادامه)

ذیل بحث در مسئله ۵۶ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۴/۲۳  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  عدم جواز نقض حکم قاضی

ذیل بحث در مسئله ۵۷ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۶/۰۳  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  ترتب یا عدم ترتب آثار واقعی بر حکم قاضی

ذیل بحث در مسئله ۵۷ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۰  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  ترتب یا عدم ترتب آثار واقعی بر حکم قاضی (ادامه)

ذیل بحث در مسئله ۵۷ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۶/۱۷  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تعارض میان نقل فتوی و رساله و سماع از مجتهد

ذیل بحث در مسئله ۵۸ و ۵۹ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۷/۰۷  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید عارض شدن مسئله ای که مکلف حکم آنرا نمی داند

ذیل بحث در مسئله ۶۰ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

  ۱۳۹۵/۰۷/۲۸   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تسری یا عدم تسری حجیت فتوی مجتهد لاحق نسبت به وقایع سابقه

ذیل بحث در مسئله ۶۱ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

 ۱۳۹۵/۰۸/۱۲   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  تخییر میان عمل به احتیاط اعلم یا رجوع فتوی غیر اعلم

ذیل بحث در مسئله ۶۳ و ۶۴ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۵/۰۹/۱۷   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  تبعیض در تقلید در عمل واحد

ذیل بحث در مسئله ۶۵ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.

۱۳۹۵/۰۹/۲۴  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تقلید در اصول دین
ذیل بحث در مسئله ۶۷ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
۱۳۹۵/۱۰/۰۸  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  محل و مورد تقلید
ادامه بحث در مسئله ۶۷ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
۱۳۹۵/۱۰/۱۵  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  اعتبار و یا عدم اعتبار اعلمیت در تقلید و ولایت
ذیل بحث در مسئله ۶۸ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
۱۳۹۵/۱۰/۲۹  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  وجوب اعلام هنگام تبدل رای مجتهد
ذیل بحث در مسئله ۶۹ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
۱۳۹۵/۱۱/۰۶  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید اجرای اصول عملیه توسط مقلد
ذیل بحث در مسئله ۷۰ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
۱۳۹۵/۱۱/۱۳   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید فتاوای مجتهد غیر عادل و ظن به فتوای مجتهد
ذیل بحث در مسئله ۷۱ و ۷۲ کتاب اجتهاد و تقلید عروه الوثقی.
۱۳۹۵/۱۱/۲۰   دانلود
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *