دروس

بسم الله الرحمن الرحیم

   درس

    موضوع شرح       تاریخ
خارج فقه اجتهاد و تقلید تصرف در مال ماخوذ به حکم قاضی نا اهل چنانچه محکوم له بر حق بوده باشد.

ذیل بحث در مسئله 43 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/02/16 دانلود

خارج فقه

اجتهاد و تقلید ضرورت عدالت قاضی.

ذیل بحث در مسئله 44 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/02/30 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید شک در تقلید صحیح و اجرای قاعده فراغ در این خصوص.

ذیل بحث در مسئله 45 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/03/20

دانلود

خارج فقه اجتهاد و تقلید تقلیدی و یا عقلی بودن وجوب تقلید از اعلم.

ذیل بحث در مسئله 46 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/04/31 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تبعیض در تقلید.

ذیل بحث در مسئله 47 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/05/07 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید ضرورت اعلام خطا توسط مجتهد یا ناقل فتوی.

ذیل بحث در مسئله 48 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی. (بخش اول)

1394/06/04 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید ضرورت اعلام خطا توسط مجتهد یا ناقل فتوی.

ذیل بحث در مسئله 48 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی. (بخش دوم)

1394/06/19 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید چنانچه هنگام نماز مسئله ای پیش آید که نمازگزار حکم آن را نمی داند.

ذیل بحث در مسئله 49 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/06/26 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید انعزال ماذون و وکیل از جانب مجتهد با موت او برخلاف منصوب از قِبَل او.

ذیل بحث در مسئله 51 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/07/15 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید در موضوع ولایت فقیه.

ذیل بحث در مسئله 51 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/08/13 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید در موضوع ولایت فقیه (ادامه).

ذیل بحث در مسئله 51 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/08/20 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره.

ذیل بحث در مسئله 51 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/08/27 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).

ذیل بحث در مسئله 51 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/09/04 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه). 1394/10/09 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  1394/10/16 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  1394/10/23 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  1394/11/07  دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی ره (ادامه).  1394/11/21  دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید بقا بر تقلید میت بدون رجوع به حی.

ذیل بحث در مسئله 52 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/12/05 دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید حکم اعمال سابق هنگام تبدّل تقلید.

ذیل بحث در مسئله 53 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/12/12 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید حکم اعمال سابق هنگام تبدّل تقلید (ادامه)

ذیل بحث در مسئله 53 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1394/12/19 دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید وظیفه وکیل در انجام عمل از جانب غیر

ذیل بحث در مسئله 54 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/01/18 دانلود 
 خارج فقه اجتهاد و تقلید  وظیفه وکیل در انجام عمل از جانب غیر (ادامه)

ذیل بحث در مسئله 54 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/02/01 دانلود 
  خارج فقه اجتهاد و تقلید اختلاف متعاقدین درمورد صحت و بطلان معامله

ذیل بحث در مسئله 55 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/02/08 دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید اختلاف متعاقدین درمورد صحت و بطلان معامله (ادامه)
ذیل بحث در مسئله 55 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
 1395/02/15 دانلود
 خارج فقه اجتهاد و تقلید اشتراط اعلمیت در قاضی

ذیل بحث در مسئله 56 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/02/29 دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  اشتراط اعلمیت در قاضی(ادامه)

ذیل بحث در مسئله 56 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/03/05  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید اشتراط اعلمیت در قاضی(ادامه)

ذیل بحث در مسئله 56 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/04/23  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  عدم جواز نقض حکم قاضی

ذیل بحث در مسئله 57 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/06/03  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  ترتب یا عدم ترتب آثار واقعی بر حکم قاضی

ذیل بحث در مسئله 57 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/06/10  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  ترتب یا عدم ترتب آثار واقعی بر حکم قاضی (ادامه)

ذیل بحث در مسئله 57 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/06/17  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تعارض میان نقل فتوی و رساله و سماع از مجتهد

ذیل بحث در مسئله 58 و 59 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/07/07  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید عارض شدن مسئله ای که مکلف حکم آنرا نمی داند

ذیل بحث در مسئله 60 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

  1395/07/28   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تسری یا عدم تسری حجیت فتوی مجتهد لاحق نسبت به وقایع سابقه

ذیل بحث در مسئله 61 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

 1395/08/12   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  تخییر میان عمل به احتیاط اعلم یا رجوع فتوی غیر اعلم

ذیل بحث در مسئله 63 و 64 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1395/09/17   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  تبعیض در تقلید در عمل واحد

ذیل بحث در مسئله 65 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.

1395/09/24  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید تقلید در اصول دین
ذیل بحث در مسئله 67 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
1395/10/08  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  محل و مورد تقلید
ادامه بحث در مسئله 67 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
1395/10/15  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  اعتبار و یا عدم اعتبار اعلمیت در تقلید و ولایت
ذیل بحث در مسئله 68 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
1395/10/29  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید  وجوب اعلام هنگام تبدل رای مجتهد
ذیل بحث در مسئله 69 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
1395/11/06  دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید اجرای اصول عملیه توسط مقلد
ذیل بحث در مسئله 70 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
1395/11/13   دانلود
خارج فقه اجتهاد و تقلید فتاوای مجتهد غیر عادل و ظن به فتوای مجتهد
ذیل بحث در مسئله 71 و 72 کتاب اجتهاد و تقلید عروة الوثقی.
1395/11/20   دانلود

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *