نکته معارفی (833)- تفاوت اذن خداوند در مورد طاعت و معصیت

وقوع شرارت و معصیت همچون وقوع عمل خیر و طاعت نیازمند و منوط به اذن خداوند است، با این تفاوت که عمل خیر و طاعت، ماذون شرعی و وجودی است و شرارت و معصیت غیر ماذون شرعی و ماذون وجودی است و اذن وجودی در وقوع طاعت و عمل خیر مبتنی بر محبت خداوند و اذن وجودی در وقوع معصیت و شرارت مبتنی بر غضب خداوند است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *