نکته معارفی (712)- جواز نظر به زیبایی زن از دیدگاه اسلام و جاهلیت

تفاوت اسلام و جاهلیت در موضوع زن این است که جاهلیت چه قدیم و چه جدید آن، زیبائی زن را از سنخ زیبائی طبیعت و کوه و جنگل و دریا می داند که باید به همگان از اهل و نااهل عرضه شود در حالیکه اسلام زیبائی زن را از سنخ زیبائی خاص خداوند می داند که جواز نظر به آن یعنی زیبائی خداوند تنها به کسانی اختصاص دارد که از طریق عبادت و تقرب به خداوند به مقام اهلیت و محرمیت رسیده اند. کما اینکه این اهلیت و محرمیت در مورد جواز نظر به زیبائی زن از طریق عقد زوجیت شرعی حاصل می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *