نکته معارفی (687)- لزوم تبدیل گوهر ظاهر مقام به هنر باطن مقام

بدانکه هر مقام را ظاهریست و باطنی. ظاهر مقام، موهوبی و همان است که از آن به عنوان گوهر یاد می شود و باطن مقام، اکتسابی و همان است که از آن به عنوان هنر یاد می شود و مراد آن است که وقتی به کسی مقامی ظاهری عطا می شود او باید با تلاش و مجاهدت اثبات کند که شایستگی این مقام و این گوهر را دارد در غیر این صورت، مقام در حق او ضد مقام و گوهر، ضد گوهر خواهد شد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *