نکته معارفی (563)- تفاوت اجماع و ارتفاع نقیضین در مورد ذات ممکن و ذات واجب

اگر ذاتی متناقض باشد همچون ذات ممکن که هم هست و هم نیست، در مورد او اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است و اگر ذاتی غیر متناقض باشد همچون ذات واجب که هست محض است، در مورد او تبارک وتعالی، اجتماع و ارتفاع نقیضین، ممکن است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *