نکته معارفی (559)- عبادت و بهشت دوعنوان برای شیئ واحد با تفاوتهایی در احکام

اگر شئ واحدی باشد با دو عنوان که برخی احکام آن در عناوین دوگانه متفاوت باشد، آن چیز عبادت خداوند و بهشت است که در عین آنکه دقیقا یک چیز است لکن وقتی به عنوان عبادت از آن یاد می شود، عبد می تواند آنرا حق خود بداند و وقتی به عنوان بهشت از آن یاد می شود، کسی نمی تواند آنرا حق خود بداند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *