نکته معارفی (533)- تفاوت عرصه حقایق و حقوق در آنچه خداوند تواما بر خود و مخلوق جاری ساخته

سخن نورانی معصوم علیه السلام در وصف خداوند که فرمود: “لا یجری علیه ما هو اجراه” یعنی: جریان ندارد بر خداوند آنچه را او برغیر خود جاری ساخته، مصداقش عرصه حقایق است نه عرصه حقوق، زیرا که در این عرصه اگر خداوند خود را نسبت به مخلوق صاحب حق دانسته، قبل از آن، مخلوق را نسبت به خود ذی حق شمرده. یعنی که اگر در عرصه حقیقت و وجود، “لا یجری علیه ما هو اجراه” حق است، در عرصه اعتبار و حقوق، یجری علیه ما هو اجراه، صحیح است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *