نکته معارفی (529)- رابطه نور و ظلمت با یکدیگر و با موجود حادث

نکته معارفی(529)
بدانکه تاریکی نه تنها نسبت به نور قدیم موخر است بلکه نسبت به نور حادث نیز موخر است. یعنی که نور قدیم سبحانه و تعالی اولا و بالذات و از حیث محبت، نور حادث را و ثانیا و بالعرض و از حیث غضب، تاریکی را جعل و ابداع می فرماید و هر موجودی غیر از نور قدیم، مرکب است از نور حادث و تاریکی حادث و ایندو جز بعنوان دو رکن انضمامی از موجود مرکب حادث به تنهایی وجود خارجی ندارند. و دین و شریعت، عبارت است از دعوت نور قدیم از موجود مرکب حادث، جهت گزینش و حاکم سازی حیث نور در وجود خود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *