نکته معارفی (۴۳۹)- تمام مفاد فلسفه و عرفان

تمام مفاد و محور و مدار فلسفه این است که: نمی تواند خداوند وجود نداشته باشد و تمام مفاد و محور و مدار عرفان که همان حکمت حقیقی است این است که: نمی تواند جز خداوند وجود داشته باشد و اگر قرار باشد عرفان و حکمت به نظری و عملی تقسیم شود باید گفت مفاد عرفان و حکمت نظری همان است که گفته شد و مفاد عرفان و حکمت عملی این که: برخیز و بیا خدایی را که نه فقط جز او خدایی نیست بلکه جز او بحقیقت چیزی و کسی نیست، مشاهده نما.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *