نکته معارفی (438)- رابطه درک امتناع وجودی ماسوی الله و شهود

فرایند آفرینش به این صورت است که نخست امتناع مبدل به امکان و سپس امکان مبدل به اکوان می شود. بنابراین اگر ذات مکون، امکان است، ذات الذات او امتناع است و آغاز درک امتناع وجودی ماسوی الله، آغاز شهود جمال دل آرای حضرت وجوب است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *