جنس حکمت

بسم الله الرحمن الرحیم
حکمت، از جنس شراب طهور الهی است که وقتی جرعه هایی از آن به روح می رسد، روح را مست و طربناک می سازد و می دانی چرا؟ زیرا حکمت در حالیکه برخاسته از حاق سنت الله و عین سنت الله است نسبت به سنتهای معمول فکری بشر به شدت سنت شکن و متجدد است. فی المثل در سنت معمول فکری بشر، آنچه موجودیتش قایم به غیر یا بغیره است دیگر نمی تواند موجودیتش قائم به خود یا بنفسه باشد در حالیکه در حکمت وقتی قرار است موجودیت مشیت الله و فعل الله که مخلوق بنفسه است تبیین شود از آن به موجودیت “بغیره بنفسه” تعبیر می شود. در این مورد یکی از حکمای شیعه که رحمت و رضوان خداوند بر او باد، در موضوع تاصل وجود مطلق که همان مقام اراده اللهی و مشیت اللهی است و درپرتو تاصیل یا اصالت بخشی خداوند به او متاصل است و در بیان تفاوتش با تاصل وجود حق چنین می گوید:
“فتاصل الوجود فی الوجود الحق امر متاصل وکذا فی الوجود المطلق……. الا ان تاصل وجوده لیس بذاته و انما هو بغیره بنفسه ، فنفسه جهه تاصلیه الغیر ایاه و هو جهه تاصل نفسه بذلک التاصیل الاصلی فهو ماصل نفسه المتاصله بذلک التاصیل بالله سبحانه” (۱)
_________________________________________________
۱-موسوعه علمی ۱۵ جلدی جواهر الحکم جلد ۱ ص ۳۸ و ۳۹٫

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *