نکته معارفی (403)- بی وجه بودن هراس از مرگ برای اهل بهشت

مرگ، دروازه ورود به بهشت یا جهنم است. اینکه اهل جهنم از ورود به این دروازه هراس داشته باشند، بی وجه نیست لکن هراس اهل بهشت از ورود به این دروازه که همان ورود به بهشت است، قطعا بی وجه است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *