نکته معارفی (402)- تلاش شخص محتضر جهت حضور نزد خداوند

احتضار از باب افتعال بمعنای حاضر شدن و با تلاش و کوشش به حضور رسیدن است و شخص در حال فوت و انتقال از این جهان را هر چند از باب حضور مرگ نزد او – اذا حضر احدکم الموت – می توان محتضر (با ضاد مفتوح و به صیغه اسم مفعول) دانست لکن صحیح تر آن است که او را بدلیل اکتساب حضور و حاضر شدن نزد خداوند، محتضر(با ضاد مکسور و به صیغه اسم فاعل) بدانیم یعنی که این هموست که خود خواهان حضور و مکتسب آن است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *