نکته معارفی (398)- چهار طایفه انسان ها در رابطه با فهم دین

وقتی دین که اصلش همان کلام الله و کلمه الله است به دست انسان می رسد باید توسط انسان فهم و تفسیر شود، حال این فهم و تفسیر یا فقیهانه و منطبق با اصل است یا سفیهانه و غیر منطبق با اصل. و هر دو فهم فقیهانه و سفیهانه اعم است از مجتهدانه و مقلدانه. بنابراین انسانها در ارتباط با فهم دین، ۴ طایفه اند: آنان یا مجتهد فقیه اند یا تابع و مقلد فقیه که ملحق به فقیه اند یا مجتهد سفیه اند یا تابع و مقلد سفیه که ملحق به سفیه اند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *