نکته معارفی (۳۹۶)- شرط گوهر بودن وجود

بعد از نعمت و گوهر وجود، نعمت و گوهری بالاتر از شریعت نیست زیرا که اگر وجود، بهشت است، شریعت، دعوت و هدایت به آن و آداب ورود به آن است به گونه ای که بدون اجابت این دعوت و هدایت و بدون مؤدب شدن به این آداب، وجود، دیگر نعمت و گوهر نخواهد بود.بنابراین گوهر بودن وجود منوط است به گوهر دانستن شریعت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *