نکته معارفی (۳۹۵)- معنای امر الهی در فعل منحرفین از ولایت علی ع

خداوند را نسبت به مخلوق دو امر است. نخست، امری صادر از منبع رحمت که همان امر به طاعت و نهی از معصیت یا هدایت به بهشت و تحذیر از دوزخ است و دوم، در صورت مخالفت مخاطب با این امر، امر دیگری است صادر از منبع غضب که همان امر به معصیت و نهی از طاعت یا هدایت به دوزخ و تحذیر از بهشت است و به آن “الامر یحدث بعد الامر” گفته می شود که در مورد جمیع گناهان و معاصی مصداق دارد. از این روست که می گوییم بهترین توجیه منحرفین از ولایت کبرای امیرالمومنین علی علیه السلام برای این انحراف و گناه عظیم، همانا استناد به قاعده الامر یحدث بعد الامر است و اینکه: بله امر اول خداوند، ولایت و خلافت علی علیه السلام بود که به دنبال مخالفت مردم با این امر، امر دوم مبنی بر ولایت فلان و بهمان که خود امامان مخالفت کنندگان با امر اول بودند، صادر گردید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *