نکته معارفی (۳۹۴)- ترجمان دو زبان قول و فعل

آدمی دارای دو زبان است که یکی زبان قول است که ترجمان عقل و یا عقل نظری اوست و دیگر زبان فعل است که ترجمان قلب یا عقل عملی اوست و این دو زبان می توانند یکدیگر را تصدیق و یا تکذیب نمایند. بنابراین آن کس که با زبان قول حق را تصدیق و یا تکذیب می کند، برای صدور حکم به ایمان و یا کفرش باید به زبان فعل او نگریست. آن کس که با زبان قول و فعل حق را تصدیق می کند مؤمن است و اهل بهشت و آن کس که با این دو زبان حق را تکذیب می کند کافر است و اهل دوزخ و آن کس که با زبان قول حق را تکذیب لکن با زبان فعل آنرا تصدیق می کند، مستضعفی است که امکان الحاقش به مؤمنین وجود دارد و آن کس که با زبان قول حق را تصدیق و با زبان فعل آنرا تکذیب می کند، چنانچه تلاش نکند که فعلش را به قولش برساند، منافقی است که الحاقش به کفار قطعی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *