نکته معارفی (۳۸۸)- وضعیت غیر متدینین به دین اسلام و مذهب اثنی عشری

در عالم تنها و تنها یک دین زنده که نزد خداوند و در متن واقع، دین است، وجود دارد که همان اسلام است و درون اسلام تنها یک مذهب زنده وجود دارد که همان شیعه اثنی عشری است. جز این هر چه که هست چیزهایی است که آدمیان خود بر آنها نام دین یا مذهب نهاده اند و متدینان به آنها می توانند فارغ از آن نامها، در عمل و در قلب و باطن خود واجد درجاتی از تدین به یگانه دین و مذهب حق عالم باشند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *