نکته معارفی (۳۸۷)- فراگیری حاکمیت تشریعی خداوند همانند حاکمیت تکوینی

تشریع خداوند، اعم است از تشریع مبتنی بر رحمت و هدایت و تشریع مبتنی بر غضب و ضلالت. بنابراین عصیان در برابر اوامر شرعیه مبتنی بر رحمت و هدایت بمعنای امتثال اوامر شرعیه مبتنی بر غضب و ضلالت است و موجودات مطلقا همانگونه که از دایره حکومت و اوامر کونیه خداوند خارج نیستند، از دایره حکومت و اوامر شرعیه خداوند نیز خارج نیستند نهایت آنکه هر موجود می تواند و مختار است میان حاکمیت و اوامر مبتنی بر رحمت و هدایت الهی و حاکمیت و اوامر مبتنی بر غضب و اضلال الهی که قبل از امتثال و اجرا به آن ولایت شرعیه و بعد از اجرا به آن ولایت کونیه گفته می شود، یکی را برای خود انتخاب و اختیار نماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *