نکته معارفی (۳۸۶)- تفاوت جعل نور و جعل ظلمت

تاریکی بر خلاف مشهور، نبود نور نیست، همانگونه که جهل نبود علم نیست بلکه تاریکی، ظل و عکس نور است که اگر نور نبود آن نیز نبود، همچنین جهل، ظل و عکس علم است که اگر علم نبود، آن نیز نبود. یعنی که منفی و سلب و بطور کلی عدم، صرفا نبود مثبت و ایجاب و وجود نیست که گفته شود جعل و خلق به آن تعلق نمی گیرد، بلکه آن نیز نحوی بود است همانگونه که مثبت و ایجاب، بود است با این تفاوت که بود مثبت و ایجاب، بود اصلی و ذاتی و بود منفی و سلب، بود ظلی و تبعی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *