نکته معارفی (۳۸۵)- مبنای مکاتب غدیر و سقیفه

به دنبال نزول قرآن کریم و طلوع خورشید اسلام در جهان، برای تفسیر و تبیین و تاویل و اجرای اسلام، دو مکتب و دو کانون پدید می آید به نامهای غدیر و سقیفه. مبنای مکتب غدیر که در آن همه چیز از علم و عرفان و سیاست و شریعت و طریقت و حقیقت وجود دارد، تفسیر اسلام است بر مبنای امر و الهام خداوند و مبنای مکتب سقیفه که در آن نیز همه چیز از علم و عرفان و سیاست و شریعت و طریقت و حقیقت وجود دارد، تفسیر اسلام است بر مبنای رای و هوای انسان و نوعی الهام الهی مخذولانه در برابر الهام الهی معصومانه. و اما از آنجا که تفسیر مبتنی بر رای و هوی به دلیل غیر همخوان بودن با اصل و متن، ذاتا و زمانا مؤخر است از تفسیر مبتنی بر امر خداوند که تفسیری همخوان و مطابق با اصل و متن است، از اینرو مکتب سقیفه اولا و بالذات از خود چیزی ندارد و همواره منتظر و مترصد می ماند تا به محض صدور چیزی از کانون غدیر از علم و عرفان و سیاست و شریعت و طریقت و حقیقت، آنرا به صورت تحریف شده و مبدل، اخذ و اقتباس نماید و این است معنای سخن خلیفه دوم که گفت: لو لا علی لهلک عمر، یعنی: لو لا الغدیر لهلک السقیفه.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *