نکته معارفی (۳۸۴)- معانی مشیت، اراده، قدر و قضا

مشیت، اراده، قدر و قضا که اوصاف چهارگانه امر واحده خداوند است از جمله اسمائی است که وقتی به صورت جداگانه استعمال می شوند به یک معنی و وقتی با هم می آیند، دارای معانی متفاوت اند یعنی در استعمال جداگانه میان شاء و اراد و قدر و قضا تفاوتی نیست لکن وقتی گفته می شود ان الله شاء و اراد وقدر و قضا، به چهار اعتبار امر واحده الهی به لحاظ تعلق به مراتب چهارگانه شئ حادث اطلاق می گردد زیرا هر شئ دارای دو ماده نوعیه و شخصیه و دو صورت نوعیه و شخصیه است که ماده نوعیه شئ متعلق امر خداوند از آنرو که مشیت است و صورت نوعیه شئ متعلق همین امر از آنرو که اراده است و ماده شخصیه شئ متعلق این امر از آنرو که قدر است و صورت شخصیه شئ متعلق امر واحده الهی از آنرو که قضا است، می باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *