نکته معارفی (۳۸۳)- چگونگی اتیان نامقدور در عبادات توسط عبد

واقعیت آن است که ظاهر و باطن یا علانیه و سریره، هرکدام دارای دو فرد مقدور و نا مقدور است که اتیان دو فرد مقدور، حق الله علی العبد است و اتیان دو فرد نامقدور، حق العبد علی الله است. بنابراین در عبادتی مانند نماز، چنانچه حق خداوند که قصد قربت بعنوان سریره مقدور و اقامه ظاهر نماز بعنوان علانیه مقدور است، اداء شود، خداوند حق عبد را که همان حضور قلبی و زیبا انجام دادن ظاهری فعل است و هردو مقدور عبد نیست به او عطا می فرماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *