نکته معارفی (۳۸۲)- جلوه رحمانیت و رحیمیت خداوند در نبوت و ولایت

خداوند تبارک و تعالی به رحمانیت خود و از باب اداء حق غیر، جعل شریعت و ابلاغ شریعت می فرماید و به رحیمیت خود، غیر را موفق بر اداء حق خود و امتثال شریعت می فرماید. همچنین به رحمانیت خود، توسط نبی از خود انباء و ارائه طریق می فرماید و به رحیمیت خود، توسط ولی، غیر را به مطوب که همان وصال خود است می رساند یعنی که جعل و ابلاغ شریعت، حق مخلوق بر خداوند و امتثال و اجرای شریعت حق خداوند بر مخلوق است که خداوند به رحمانیت خود و از طریق نبوت، حق مخلوق را اداء و به رحیمیت خود و از طریق ولایت، مخلوقی را که خواهان اداء حق خداوند است، موفق بر امتثال شریعت و اداء حق خود می فرماید.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *