نکته معارفی (۳۸۱)- چهار طایفه مردم روی زمین از نظر ایمان و کفر

ایمان و کفر هرکدام دارای دو فرد واقعی و ظاهری است که در این میان، ایمان واقعی و کفر واقعی، همچنین ایمان ظاهری و کفر ظاهری، غیر قابل جمع و ایمان واقعی و ظاهری، همچنین کفر واقعی و ظاهری و ایمان واقعی و کفر ظاهری و ایمان ظاهری و کفر واقعی با یکدیگر قابل جمع و جمع مردم روی زمین از ۴ طایفه خارج نیستند زیرا که آنان یا ۱- واقعا و ظاهرا مؤمنند یا ۲- واقعا و ظاهرا کافرند یا ۳- ظاهرا کافر و واقعا مؤمنند یا ۴- ظاهرا مؤمن و واقعا کافرند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *