پشت صحنه کتابهای انسان خردمند و انسان خداگونه

بسم الله الرحمن الرحیم
دو کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه تالیف نویسنده اسراییلی به نام یووال نوح هراری که در آنها به صراحت وجود خداوند تبارک و تعالی انکار شده و نظریه پوسیده پدید آمدن عالم و آدم به صورت خود بخود و تصادفی، احیاء شده، دارای دو جنبه ظاهری و باطنی یا روی صحنه و پشت صحنه است که در جنبه ظاهری و روی صحنه آنها، در کنار گفتن باطل ترین اباطیل که طایفه بزها و گوسفندها و الاغها و شترها از شنیدن آنها با صدای بلند می خندند، به شیوه سایر اسراییلی های با هوش و مغضوب خداوند به برخی از حقایق همچون پاره ای از تباهی های انسان مدرن و خودبنیاد در حوزه های اقتصاد و سیاست و فرهنگ و ظلم به محیط زیست و حیوانات و سرانجام مغلوب ماشین و مصنوع خود شدن نیز اعتراف شده که در این مورد باید به جداسازی سخنان حق از باطل و خنده و تمسخر حیوانات نسبت به اباطیل گفته شده اکتفا نمود. و اما در مورد پشت صحنه این دو کتاب باید گفت وقتی شیطان که خود علیرغم مخالفت و عصیانش در برابر خداوند، نسبت به وجود اقدس احدیت، مقر و معترف است، در عصر ما کسی را وامیدارد تا ضمن کتابی بظاهر علمی و در واقع تخیلی و هنری، وجود خداوند و جهان آخرت و فرشتگان و کتابهای آسمانی را انکار کند و مطلق دین را افسانه و ساخته خیال بشر بداند، این امر دو چیز را ثابت می کند: نخست، گسترش و توسعه خارق العاده و غیر قابل تصور رویکرد عمومی انسانها به خداوند و دین در جهان پسا مدرن و پسا صنعتی که قرار بود دین و خدا و سنت و فطرت یکسره از ساحت وجود آدمیان حذف شود که نه تنها نشد بلکه همراه با انفجار نور انقلاب اسلامی در ایران به صورت انفجاری در جهان ظاهر گردید و در مواجهه با آن از زبان برخی فلاسفه معاصر به درستی شنیده شد که: ما هرچه در جهان مدرن و صنعتی کاشتیم، عکس آنرا درو کردیم. و نکته دیگر ثابت شده عبارت است از عصبانیت بسیار شدید شیطان و خلیفه اش اسراییل و صهیونیزم جهانی از این وضع و اینکه آینده متعلق به او نخواهد بود و مهر پایان به پیشانی سلطنت یهود خورده است. بنابراین ما بخوبی وضع و حال روانی شیطان و اتباعش و اینکه کجایشان سوخته که در این عصر چنین می گویند را درک می کنیم.
سید محمد قائم مقامی
۳۱ فروردین۱۳۹۹

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *