نکته معارفی ( ۳۰۳ )- تفسیر آیه مبارکه “وکان عرشه علی الماء”

بدانکه «و کان عرشه علی الماء » یعنی: عرش خداوند بر آب قرار دارد، همانقدر حق و صحیح است که کان عرشه علی الهواء یا علی التراب یا علی النار حق و صحیح است زیرا که ارکان اربعه عرش خداوند که در لسان معصومین علیهم السلام از آنها بعنوان انوار اربعه سپید و زرد و سبز و سرخ یاد شده عبارتند از تسبیح که اشاره دارد به آب و نور سپید و تحمید که اشاره دارد به هواء و نور زرد و تهلیل که اشاره دارد به خاک و نور سبز و تکبیر که اشاره دارد به آتش و نور سرخ و همانگونه که میان تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر که هر کدام مضمون بقیه را در خود دارد، تسبیح انتخاب شد و از آن چهار به تسبیحات اربعه یاد شد و گویی عرش خداوند تنها بر تسبیح قرار دارد، همچنین میان آب و هواء و خاک و آتش ، آب انتخاب شد و گویی عرش خداوند تنها بر آب قرار دارد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *