نکته معارفی (۲۹۴)- سرانجام آدمیان از نظر اسلام،ایمان و کفر

برای اسلام و ایمان هرکدام ظاهری و باطنی است همانگونه که برای کفر ظاهری و باطنی است. حال بدانکه اسلام ظاهری همان ایمان ظاهری و نقطه مقابل آن کفر ظاهری است و ایمان باطنی همان اسلام باطنی و نقطه مقابل آن کفر باطنی است. باین ترتیب آدمیان به حصر عقلی از چهار طایفه و سرانجام از دو طایفه خارج نیستند زیرا که آنان یا ظاهرا و باطنا مسلمان و مومنند یا ظاهرا و باطنا کافرند یا ظاهرا مسلمان و مومن و باطنا کافرند که این طایفه ملحق به کفارند یا ظاهرا کافر و باطنا مسلمان و مومنند که این طایفه ملحق به مومنانند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *