نکته معارفی (۲۷۶)- ایدئولوژی پسامدرن و مرتجعانه ترین سخن مقابل آن

تمام روح و محتوی و پیام انقلاب اسلامی به جهان که روح و محتوای ایدئولوژی پسامدرن است این است که راه به واقعیت که همان نظر خداوند در مورد حقایق و تکالیف است، وجود دارد و نام این راه فقاهت و ولایت است و اینکه متن قدسی برای این به جهان آمده که فهم قدسی یعنی فهم منطبق با خود را ایجاد کند و فقاهت و ولایت راهکار رسیدن به این فهم است و اینهمه یعنی وقوع و ظهور چیزی که به آن حجت می گوییم. در برابر این روح و این پیام، بدترین و مرتجعانه ترین سخن آن است که گفته شود: واقعیتی در کار نیست و یا اگر باشد راهی به آن نیست و اگر متن قدسی ای وجود داشته باشد، فهم از آن همواره با آن متفاوت و غیر قدسی است و این یعنی بازگشت به عالم شوخی و بازی و اینکه حجتی در کار نیست و عالم بدون حجت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *