نکته معارفی (۲۷۳)- علت بروز جلوه های نو از دین و معنویت

اگر در سابق جلوه هایی از دین و معنویت و سنت وجود داشت که اکنون وجود ندارد، در مقابل، اکنون و در آینده جلوه هایی وجود دارد و خواهد داشت که در سابق وجود نداشت و این از آنروست که زمین و آسمان و هرچه میان آنهاست قائم بر دین و سنت و معنویت است نه بالعکس. از اینرو اگر جلوه ای میرود، جلوه ای می آید چه بسا اعظم از جلوه سابق.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *