نکته معارفی (۲۷۱)- شمول دو قوس نزول و صعود در نظام استدلال همانند نظام وجود

همانگونه که نظام وجود متشکل از دو قوس نزول و صعود شامل از واجب به ممکن و از قدیم به حادث در قوس نزول و از ممکن به واجب و از حادث به قدیم در قوس صعود است، همچنین نظام استدلال و کشف نیز شامل قوسین نزول و صعود یعنی استدلال از واجب به ممکن و از قدیم به حادث از یکسو و استدلال از ممکن به واجب و از حادث به قدیم در سوی دیگر است و همانگونه که قوس نزول در نظام وجود، مقدم بر قوس صعود است همچنین در عالم استدلال، استدلال از خداوند به خلق مقدم است بر استدلال از خلق به خداوند تبارک و تعالی زیرا که اقرار و معرفت عقل نسبت به وجود واجب و قدیم، مقدم است بر اقرار او نسبت به وجود ممکن و حادث.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *