نکته معارفی (۲۶۷)- عدم تعلق برهان به باطل

برهان هرگز به باطل تعلق نمی گیرد و برهان بر باطل به نص «و من یدع مع الله الها آخر لا برهان له به» همان بی برهانی است و در این مورد قید «لا برهان له به» در آیه شریفه را قید احترازی گرفتن و نه قید تبیینی، و قیاس میان برهان بر باطل که عین بی برهانی است با برهان خطائی که تا قبل از کشف خطا بعنوان حجت و معذر قرار داده شده و تفکیک میان عالم ثبوت و عالم اثبات به اینکه برهان بر باطل تنها ثبوتا بی برهانی است و اثباتا برهان است و از اینهمه نتیجه گرفتن که هر مشرک و کافر و تبه کاری، چنانچه بر عقیده اش برهان داشته باشد، معاقب نیست، عین استهزاء عقل و استهزاء دین است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *