نکته معارفی (۲۶۵)- تفاوت ظهور اومانیزم و سلطنت در دنیای قدیم شرقی و جدید غربی

تفاوت دنیای قدیم شرقی و دنیای جدید غربی در این است که اومانیزم خفی دنیای قدیم، در دنیای جدید، جلی و سلطنت جلی دنیای قدیم، در دنیای جدید، خفی می گردد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *