نکته معارفی (۲۶۱)- جایگاه دریافت برات بهشت بر مبنای درجات قرب به خداوند

اهل بهشت برمبنای درجات قربشان به خداوند، برات ورود به بهشت آخرت را در چهار جایگاه بدست می آورند و به محض دریافت این برات، آن جایگاه برایشان مبدل به بهشت می شود و این چهار جایگاه عبارتند از دنیا، قبر، عرصات و جهنم های موقت. مقرب ترین اهل بهشت کسانی هستند که در دنیا بویژه از نخستین لحظه ورود به آن برات ورود به بهشت را دریافت می کنند و دورترین آنها کسانی هستند که در جهنم های موقت و پس از طی دوره آن، اجازه ورود به بهشت را پیدا می کنند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *