نکته معارفی (۲۵۰)- نزع و نشط، دو نوع پایان زندگی برای انسان

ای انسان! بدان که پایان زندگی تو در این جهان یا همراه است با نزعی دردناک یا نشطی سرور انگیز. یعنی که در پایان سروکار تو یا با النازعات غرقاست اگر کافر و بدکار بوده باشی و یا با الناشطات نشطا، اگر از زمره مومنان و نیکوکاران محسوب گردی. و اگر پرسش شود که آیا ممکن است قبض روح کسی، آمیزه ای باشد از نزع و نشط؟ پاسخ این است که خیر، یا نزع است با درجاتش که همان درجات کفر و عصیان است یا نشط است با درجاتش که همان درجات ایمان و عبادت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *