نکته معارفی (۲۴۹)- کیفیت وجود ماسوی الله

وجود ما سوی الله در مقام ذات اقدس احدیت، مطلقا چه به لحاظ حقیقت چه به لحاظ اعتبار و بدون فرق میان باصطلاح اعیان ثابته علمیه انها با اعیان خارجیه آنها، منتفی و ممنوع و ممتنع است و در مقام مادون ذات که مقام فعل و اعتبار است، بودن ماسوی الله همچنان به لحاظ حقیقت منتفی و ممتنع و به لحاظ اعتبار، ثابت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *