نکته معارفی (۲۴۷)- ظهور ذاتی و ظهور فعلی خداوند

بدان که خدای را تبارک و تعالی دو ظهور است: ظهوری برای خود که همان ذات است و دیگر ظهوری برای غیر که همان فعل است. ظهور ذاتی همچون خود ذات، قدیم و ازلی است و ظهور فعلی همچون خود فعل، حادث و خلقی است. و باید دانست که ظهور فعلی و ذاتی، هر دو ظهور ذاتند با این تفاوت که ظهور ذاتی، ظهور ذات است برای ذات و ظهور فعلی که آیت و وجه و مثال ظهور ذاتی است، ظهور ذات است برای غیر.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *