نکته معارفی (۲۴۶)- نظارت و تبعیت توام عقل نسبت به شرع

عقل نسبت به شرع دارای دو وظیفه است. نخست: وظیفه تمیز شرع و اینکه چه چیز شرع است و چه چیز شرع نیست و دیگر: وظیفه تبعیت و اطاعت از شرع. باین ترتیب عقل در مواجهه با شرع هم ناظر و حاکم و دارای ملاک است و هم منظور و محکوم و بلاملاک. زیرا که عقل از یکسو با ملاکی که در اختیار دارد، حکم به شرع بودن شرع کرده و برای احراز بقاء شرع بر شرعیت، نسبت به آن ناظر است و از سوی دیگر از آنجا که بر محدودیت خود و عدم محدودیت شرع وقوف دارد، برای درک امور خارج از محدوده، خود را تسلیم و تابع شرع و محکوم و منظور آن می داند و در برابر آن بلاملاک است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *