نکته معارفی (۲۴۵)- مهمترین کار عقل و بزرگترین اشتباه عقل

امور دو نوعند: نخست، اموری که بواسطه آنها شریعت و ولایت تمیز داده می شوند و عقل در مورد آنها و درک حکمشان بصورت مستقیم و قطعی و ضروری ورود دارد و دیگر اموری که باید بواسطه شریعت و ولایت، شناخته و روشن شوند و عقل در مورد آنها و حکمشان ورود مستقیم ندارد و قبل از رجوع به شریعت و ولایت این امور برای عقل، مظنون و نظری و مشتبه بوده و پس از رجوع و استماع از شریعت، قطعی و ضروری و محکم گردیده است. تمیز این دو دسته از امور از یکدیگر مهمترین کار عقل و خلط ایندو با یکدیگر و تسری احکام یکی به دیگری، بزرگترین اشتباه عقل است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *