نکته معارفی (۲۴۲)- رابطه چیستی موجودات با رحیمیت و مغضوبیت خداوند

موجودات تماما بدون استثناء به رحمانیت خداوند، هستی و به رحیمیت و یا غضبیت خداوند، چیستی گرفته اند. بنابراین آنچه در خارج است، رحمانیتی است بشکل رحیمیت که دیگر رحمانیت نیست بلکه تنها رحیمیت است، یا رحمانیتی است بشکل مغضوبیت که دیگر رحمانیت نیست بلکه تنها مغضوبیت است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *