نکته معارفی (۲۳۰)- انواع معرفت خداوند

معرفت خداوند سه نوع است: ممتنع، ممکن و غلط. مراد از معرفت ممتنع، معرفت خداوند است آن گونه که خداوند هست در حد خداوند، که از این معرفت حتی دست پیامبر ختمی مرتبت کوتاه است و مراد از معرفت ممکن ، معرفت خداوند است آن گونه که خداوند هست در حد ممکن که اعلای این معرفت ، معرفت پیامبر اکرم و امیرالمومنین علی علیهماالسلام به خداوند و اسفل آن هر مقدار معرفت صحیح است و مراد از معرفت غلط، معرفت خداوند است آن گونه که خداوند نیست مانند معرفت کافران و مشرکان و منافقان.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *