نکته معارفی (۲۲۶)- مهمترین ویژگی حیات ناخالص دنیوی و حیات خالص اخروی

علت موقت بودن حیات دنیا، ناخالصی آن و علت دائمی بودن حیات آخرت، خالص بودن آن است. مهمترین ویژگی حیات ناخالص دنیوی این است که آن آنافآنا کاسته میشود و مهمترین ویژگی حیات خالص اخروی این است که آن آنافآنا افزوده میشود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *