نکته معارفی (۲۲۵)- محدوده خطاپذیری و نقد پذیری امام ره

وقتی کسی هم در حوزه ولایت که حوزه تایید و تسدید الهی و فناء فی الله و ما فعلته عن امری و کنت سمعه و بصره و لسانه و غیر محتمل الخطاست ورود دارد و هم در حوزه اجتهادهای علمی معمولی که محتمل الصواب و الخطاست، هر چند تسری دادن خطاناپذیری حوزه ولایت به حوزه اجتهادهای علمی، امری خطاست لکن خطای بسیار بزرگتر آنجاست که شخص، خطاپذیری حوزه اجتهادی را به حوزه ولایت تسری دهد. بنابراین هر چند کسانی که قدسیت و حجیت آراء و احکام حوزه ولایت امام خمینی ره را به جمیع آراء و نظریات علمی و عرفانی امام تسری می دهند ، در خطا هستند، لکن خطای کسانی که خطا پذیری و نقد پذیری آراء و اندیشه های علمی و اجتهادی امام را به آراء و احکام حوزه ولایت آن حضرت تسری می دهند، بسیار بزرگتر و نابخشودنی تر است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *