نکته معارفی (۲۲۳)- کار دین و هدف مناسک دین

کار دین، محقق ساختن استشعار نسبت به وضعیت هستی است. اگر در هستی، حضور و حاکمیت مطلقه خداوند و عبودیت و تسبیح و طواف ماسوای خداوند بصورت کامل و بالفعل وجود دارد، کار دین آگاه سازی ما سوی الله از این وضعیت و محبت آن و مطالبه زیادتی آن است. گویی تمام اعمال و مناسک دین، تمرینها و تلقین هایی است تا شخص در مقام خودآگاهش به نقطه ای برسد که در مقام ناخودآگاهش بصورت بالفعل در آن نقطه قرار دارد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *