نکته معارفی (۲۱۷)- اصلاح کننده های ظاهر و باطن انسان

ای انسان ! تو را ظاهریست از جنس دنیا و باطنی از جنس برزخ و باطن باطنی از جنس آخرت. آنچه ظاهر دنیایی تو را که همان جسم توست اصلاح و تعدیل می کند شریعت است که به آن سنت قائمه نیز گفته می شود و آنچه باطن برزخی تو را که همان نفس توست، اصلاح و تعدیل می کند، طریقت است که به آن فریضه عادله نیز گفته می شود و آنچه باطن اخروی تو را که همان فواد توست اصلاح و تعدیل می کند حقیقت است که به آن آیه محکمه نیز گفته می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *