مراتب هشتگانه انسان و دین

بسمه تعالی
بدانکه آدمی را ظاهریست و باطنی و هر کدام از ظاهر و باطن او را دو ماده نوعیه و شخصیه و دو صورت نوعیه و شخصیه است. حال بدانکه ماده نوعیه ظاهریه او نامش «طبیعت» است و صورت نوعیه ظاهریه او نامش «ماده» است و ماده شخصیه ظاهریه او نامش «مثال» است و صورت شخصیه ظاهریه او نامش «جسم» است کما اینکه ماده نوعیه باطنیه او نامش «فواد» است و صورت نوعیه باطنیه او نامش «عقل» است و ماده شخصیه باطنیه او نامش «روح» است و صورت شخصیه باطنیه او نامش «نفس» است. پس فواد و طبیعت، ماده نوعیه و «نقطه» وجود او در باطن و ظاهر است و عقل و ماده، صورت نوعیه و «الف» وجود او در باطن و ظاهر است و روح و مثال، ماده شخصیه و «حروف» وجود او در باطن و ظاهر است و نفس و جسم، صورت شخصیه و «کلمه » وجود او در باطن و ظاهر است و همانگونه که آدمی دارای مراتب هشتگانه فواد و عقل و روح و نفس در باطن، و طبیعت و ماده و مثال و جسم در ظاهر است همچنین دین خدا نیز دارای این مراتب است. پس بدانکه فواد و طلیعت دین که ماده نوعیه آن در باطن و ظاهر است، توحید، و عقل و ماده دین که صورت نوعیه آن در باطن و ظاهر است، نبوت، و روح و مثال دین که ماده شخصیه آن در باطن و ظاهر است، امامت و نفس و جسم دین که صورت شخصیه آن در باطن و ظاهر است، ولایت اولیاء خداوند است.
سید محمد قائم مقامی
۳ بهمن ۱۳۹۷

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *