نکته معارفی (۲۰۵)- دو نکته در خصوص عمل به فرامین شرعی خداوند

برای عمل به فرامین شرعی خداوند شامل اوامر و نواهی الهی که یگانه راه نجات است، باید از یک چیز به خداوند پناه برد و از ذات اقدسش دو چیز را مطالبه نمود. باید از مکر خداوند به لطف خداوند پناه برد و مکر آن است که خداوند با اراده عزمی و شرعیش تو را به چیزی امر کند و با اراده حتمی و تکوینیش از آن چیز نهی نماید یا تو را با اراده عزمی و شرعی خود از چیزی نهی کند و با اراده حتمی و تکوینی به آن امر نماید کما قال الصادق علیه السلام : «ان لله ارادتین و مشیئتین، اراده حتم و اراده عزم، ینهی و هو یشاء و یامر و هو لا یشاء. او ما رایت انه نهی آدم و زوجته ان یاکلا من الشجره و شاء ذلک… و امر ابلیس ان یسجد لادم و شاء ان لا یسجد…» و آن دو چیز که باید مطالبه شود یکی عون است و دیگری عصمت. عون بر اجرای اوامر و عصمت از ارتکاب مناهی یا عون بر طاعت و عصمت برای ترک معصیت.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *