نکته معارفی (۲۰۳)- فرایند تبدیل ایمان به غیب به عین شهاده

ایمان، فرایند مشهود سازی اختیاری غیب توسط مومن قبل از مشهود سازی قهری آن توسط خداوند است یعنی هرچند موضوع و متعلق ایمان به اقتضاء «یومنون بالغیب» اولا غیب است لکن این متعلق در مراحل بعد رفته رفته مبدل به شهاده و در پایان عین شهاده می شود.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *